گفتگوي دکتر شهاب هاشم زاده با برنامه پنجره باز در شبکه سلامت