مطب ستار خان

بین توحید و باقر خان، خ اکبریان آذر

02166437433 – 02166942881